CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

www.manuguix.com

Aquest web de Manu Guix (A PARTIR D’ARA EL PROPIETARI) posa a disposició al seu lloc web www.manuguix.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web d’EL PROPIETARI per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.manuguix.com a totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet i es trobi plenament informat.

L’accés al lloc web d’EL PROPIETARI implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre totalment. L’USUARI es compromet no a utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web d’EL PROPIETARI no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de EL PROPIETARI a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spaming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing”)

1.2.- EL PROPIETARI podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a www.manuguix.com. A més, a través del lloc web del PROPIETARI es posen a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tota mena de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la manca d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links. El propietari col·laborarà i notificarà a lautoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus dactivitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, el propietari col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

El lloc web de EL PROPIETARI – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web – es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat del consentiment exprés del PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la vostra disposició al lloc web són propietat de l’usuari que afirma en enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

SISENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.